NeoKazama

ALBINO PREDATOR

Photo taken under a brighter light.

ALBINO PREDATOR
NeoKazama, Nov 25, 2013